พระเครื่อง

     ” ดูกรอานนท์  ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา “

วัดอรุณราชวราราม Wat Arun

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
Wat Arun Temple (Temple of the Dawn, Bangkok)

            วัดอรุณราชวราราม  หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า วัดแจ้ง  เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดมะกอก” แต่เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระราชประสงค์ย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี โดยกรีธาทัพมาทางชลมารค(ทางน้ำ) และมาถึงหน้าวัดมะกอกเอารุ่งสาง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดแจ้ง”

            พระปรางค์วัดอรุณฯ สร้างขึ้นบนพื้นฐานคติสัญลักษณ์แห่ง “เขาพระสุเมรุ” ซึ่งแทนความหมายของศูนย์กลางแห่งจักรวาล พระปรางค์นี้ถือได้ว่าเป็นศิลปกรรมที่สง่างดงามและโดดเด่น ก่อสร้างโดยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญ บนพระปรางค์ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำเข้ามาจากจีน ซึ่งมีลวดลายงดงามเป็นของเก่าแก่และหายาก เล่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีใหม่มายังกรุงธนบุรี พร้อมกับสร้างพระราชวังขึ้นทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โปรดฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัด ต่อมามีการขยายพื้นที่พระราชวังออกไปอีกจนถึงบริเวณวัด เป็นผลให้วัดแจ้งยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงในพระราชวังในสมัยกรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าฯ ให้วัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐาน 

            จวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จึงทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จ โดยพระราชทานนามวัดว่า “วัดอรุณราชวราราม” และกลายเป็นวัดประจำรัชกาลในพระองค์   

           จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในวัดอรุณฯ ได้แก่

            พระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานชื่อว่า “พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานเหนือแท่นไพทีบนฐานชุกชี 

            พระวิหารหลวง เข้าสักการบูชา “พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร” พระประธานประจำพระวิหารหลวง และสักการะพระอรุณ หรือพระแจ้ง พระพุทธศิลป์แห่งลานช้าง

            หอสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์ แหล่งรวมหนังสือธรรมะ, ชีวประวัติพระสงฆ์-เกจิอาจารย์, ประวัติวัดต่าง ๆ, พระไตรปิฎก, คู่มือนักธรรม, คู่มือเปรียญธรรม (บาลี), และวารสารต่าง ๆ และสักการบูชาพระบรมศาสดาศากยมุนีพุทธเจ้าและพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า แกะสลักจากไม้จันทน์หอม

            พระอุโบสถน้อย-พระวิหารจุฬามณี เข้าสักการบูชาหลวงพ่อรุ่งมงคล พระประธานประจำพระอุโบสถน้อย, สักการบูชารูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ชมพระแท่นวิปัสสนา, ชมพระแท่นบรรทมของรัชกาลที่ 2, สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ในพระเจดีย์จุฬามณี และบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 (ได้แก่ ท้าวเวสวัณ ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร รักษาโลกด้านทิศเหนือ ทำหน้าที่ปกครองยักษ์ , ท้าววิรุฬหก รักษาโลกด้านทิศใต้ ทำหน้าที่ปกครองกุมภัณฑ์ , ท้าววิรูปักษ์ รักษาโลกด้านทิศตะวันตก ทำหน้าที่ปกครองนาค , ท้าวธตรฐ รักษาโลกด้านทิศตะวันออก ทำหน้าที่ปกครองคนธรรพ์)


หอพระไตรปิฎก

แผนที่ พิกัด วัดอรุณ  黎明寺

error: Content is protected !!
Scroll to Top
พระเครื่อง.net