พระเครื่อง

     ” ดูกรอานนท์  ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา “

เหรียญพระสัมพุทธสิริ วัดโสมนัสวิหาร พ.ศ.2499

พระโชว์

เหรียญ วัดโสมนัส

 

วัดโสมนัส

เหรียญพระสัมพุทธสิริ วัดโสมนัสวิหาร พ.ศ.2499

กะไหล่ทอง

      คำว่า โสมนัส (อ่านว่า โสม-มะ -นัด) มี ๒ คำ.  คำหนึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่า โสมนสฺส (อ่านว่า โส-มะ -นัด-สะ) หมายความว่า ความสุขใจ  ความปลาบปลื้ม  ความเบิกบาน

   

error: Content is protected !!
Scroll to Top
พระเครื่อง.net