พระเครื่อง

     ” ดูกรอานนท์  ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา “

เหรียญพระไพรีพินาศ วัดราชนัดดา

พระโชว์

พระไพรีพินาศ

พระไพรีพินาศ วัดราชนัดดา

เหรียญพระเสฎฐตฺตมมุนินท์ ไพรีพินาศ วัดราชนัดดา

” ภัยที่ยิ่งใหญ่คือ ภัยจากใจตนเอง ภัยจาก ความโกรธ ความโลภ ความหลง “

          เหรียญพระเสฎฐตฺตมมุนินท์ หลังไพรีพินาศ วัดราชนัดดา  สร้างในปี พ.ศ. 2492   เป็นเหรียญทรงรูปไข่ขนาดเล็ก  ความสูง(รวมหูเหรียญ) 2.4 ซ.ม.  กว้าง 1.5 ซ.ม. เนื้อทองแดง ผิวกะไหล่ทอง 

          วัดราชนัดดารามวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2389  ตรงกับปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดา คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี

          พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาท แทนการสร้างเจดีย์ นับเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทย โดยสร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด หมายถึง โพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนา 37 ประการ  ยอดปราสาทชั้น 7 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กลางปราสาทเป็นช่องกลวง มีบันไดเวียน 67 ขั้น ให้เดินขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบนได้

          สำหรับสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในวัดราชนัดดารามนี้ก็ยังเป็นแบบไทย พระอุโบสถเป็นมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกงดงาม ภายในประดิษฐานพระประธานพระนามว่า ” พระเสฏฐตมมุนี ” ส่วนพระวิหารก็เป็นศิลปะแบบไทยเช่นกัน ภายในมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเป็นประธาน พระนามว่า ” พระพุทธชุติธรรมนราสพ ” 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

error: Content is protected !!
Scroll to Top
พระเครื่อง.net