พระเครื่อง

     ” ดูกรอานนท์  ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา “

ปลาตะเพียน หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

พระโชว์

ปลาตะเพียน หลวงพ่อจง

ปลาตะเพียน หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

 

      ปลาตะเพียน เครื่องรางที่โดดเด่นทางด้านค้าขาย เมตตามหานิยม เป็นโภคทรัพย์ โชคลาภเงินทอง ใช้บูชาหรือแขวนติดบ้านเรือนร้านค้า จะนำโชคลาภมาสู่เจ้าของหรือผู้ครอบครองบูชา สำหรับคนที่บูชาโดยเข้าใจและปฏิบัติในกุศโลบายธรรมที่ว่า เพียรหาทรัพย์   ดังคำสอนพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ” คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 

      ปลาตะเพียนหลวงพ่อจงจะสร้างเป็นคู่เสมออย่างที่โบราณเรียกว่า “ปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทอง” มีตัวผู้กับตัวเมีย ปลาตะเพียนเงินเป็นตัวผู้  ส่วนปลาตะเพียนทองเป็นตัวเมีย  มีอานุภาพโดดเด่นด้านเมตตา โชคลาภ เห็นได้จากชื่อของปลาตะเพียนคือเงินและทอง อันมีความหมายถึง หมั่นเพียรหางเงินหาทอง ทรัพย์สินโชคลาภ  ท่านจะลงยันต์ หัวใจพระคาถาต่างๆมีอานิสงส์ทางลาภ สักการะ เมตตา มหานิยม อาทิ นะชาลิติ(หัวใจพระสีวลี) นาสังสิโม( หัวใจพญาเต่าเรือน) อุกากะสะ (หัวใจมหาเศรษฐี) นะมะพะทะ (ตั้งธาตุทั้ง ๔) ยันต์ตรีนิสิงเห (เมตตา โชคลาภ)

 

ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  – ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน , หลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขขั้นต้น

อุ อา กะ สะ

1. อุฏฐานสัมปทา  (ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชำนาญ รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาวิธีการ สามารถจัดดำเนินการให้ได้ผลดี – to be endowed with energy and industry; achievement of diligence)
2. อารักขสัมปทา  (ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์และผลงานอันตนได้ทำไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม ด้วยกำลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย – to be endowed with watchfulness; achievement of protection)
3. กัลยาณมิตตตา  (คบคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักกำหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนาสำเหนียกศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา – good company; association with good people)
4. มชีวิตา  (มีความเป็นอยู่เหมาะสม คือ รู้จักกำหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดี  มิให้ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้ – balanced livelihood; living economically)

          ธรรมหมวดนี้ เรียกกันสั้นๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือเรียกติดปากอย่างไทยๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (อัตถะ แปลว่า ประโยชน์ จึงมีประโยชน์ซ้ำซ้อนกันสองคำ)

 

      หลวงพ่อจง พุทธสโร ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อครั้งท่านมีชีวิต ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและพุทธบริษัททั้งหลาย โดยมิได้เลือกชนชั้นวรรณะ ใครขออะไรท่านปลดทุกข์คลายโศกให้ด้วยจิตที่มีเมตตา เป็นพระผู้สมถะ เมตตาสูง  ท่านจะได้รับอาราธนานิมนต์ไปร่วมพิธิพุทธาภิเษกต่างๆ โดยเฉพาะพิธีใหญ่ต่างๆ ท่านจะได้รับเชิญไปร่วมเสมอ  เช่น  พิธีชินราชอินโดจีน ปี พ.ศ. 2485 , พิธีพระเครื่องฉลอง25พุทธศตวรรษ , พิธีวัดประสาทบุญญาวาส ปี พ.ศ. 2506  เป็นต้น

      หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก  เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงมากจนได้รับฉายาว่าเป็น 1ใน4 พระเกจิที่โด่งดังในยุคสงครามอินโดจีน ได้แก่ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา , หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก , หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม , หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ  หรือเป็นคำย่อ ” จาด-จง-คง-อี๋ “

 

ที่มา: https://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=%CD%D8%AF%B0%D2%B9%CA%D1%C1%BB%B7%D2&detail=on

error: Content is protected !!
Scroll to Top
พระเครื่อง.net